[1]
Santos, M.J. 2023. Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo. TALA: An Online Journal of History. 6, 1 (Jun. 2023).