[1]
Tugano, A.C. 2019. Ugnayang Tsino’t Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas: Book Review Arriola, Donna Mae N. at Eleanor Marie S. Lim. (2016). Angels and Dragons in the Manila Chinese Cemetery. Nasa Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries, pat. Dr. Grace Barretto-Tesoro, 41-80. Quezon City: The University of the Philippines Press. TALA: An Online Journal of History. 2, 1 (Jun. 2019).