(1)
Javar, R. Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban Sa Mga Saplad Ng Diktadurang Marcos. TALA 2023, 6.