(1)
Tugano, A. C. Isang Pag-Uugat Sa Ugnayan Ng Nepal at Pilipinas. TALA 2021, 4.