Javar, R. (2023). Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban sa mga Saplad ng Diktadurang Marcos. TALA: An Online Journal of History, 6(1). Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/108