Gonsang, S. (2023). Pagtatagpo ng Kasaysayan at Panitikan sa mga Tudtulan ng mga Sinaunang Maguindanaon. TALA: An Online Journal of History, 6(1). Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/115