Santos, M. J. . (2019). Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019. TALA: An Online Journal of History, 2(2). Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/29