Tugano, A. C. (2020). Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan sa mga Pananagisag sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna . TALA: An Online Journal of History, 3(2). Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/44