Tugano, A. C. (2021). Isang Pag-Uugat sa Ugnayan ng Nepal at Pilipinas. TALA: An Online Journal of History, 4(2). Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58