De Vega, J. M. (2021). Ang Etika ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang tungo sa Etika ng Katipunan. TALA: An Online Journal of History, 4(2). Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/59