TUGANO, A. C. . Ugnayang Tsino’t Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas: Book Review Arriola, Donna Mae N. at Eleanor Marie S. Lim. (2016). Angels and Dragons in the Manila Chinese Cemetery. Nasa Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries, pat. Dr. Grace Barretto-Tesoro, 41-80. Quezon City: The University of the Philippines Press. TALA: An Online Journal of History, [S. l.], v. 2, n. 1, 2019. Disponível em: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/25. Acesso em: 30 nov. 2022.