Gonsang, Shandra. 2023. “Pagtatagpo Ng Kasaysayan at Panitikan Sa Mga Tudtulan Ng Mga Sinaunang Maguindanaon”. TALA: An Online Journal of History 6 (1). http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/115.