Santos, Mark Joseph. 2023. “Pagsasa-Filipino Ng Pagtuturo at Pananaliksik Sa Agham Panlipunan: Bahaginan Ng Best Practices Sa Antas Ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo”. TALA: An Online Journal of History 6 (1). http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/151.