Javar, R. (2023) “Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban sa mga Saplad ng Diktadurang Marcos”, TALA: An Online Journal of History, 6(1). Available at: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/108 (Accessed: 16 July 2024).