Santos, M. J. . (2023) “Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo”, TALA: An Online Journal of History, 6(1). Available at: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/151 (Accessed: 5 December 2023).