Tugano, A. C. (2020) “Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan sa mga Pananagisag sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna ”, TALA: An Online Journal of History, 3(2). Available at: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/44 (Accessed: 30 November 2022).