Tugano, A. C. (2021) “Isang Pag-Uugat sa Ugnayan ng Nepal at Pilipinas”, TALA: An Online Journal of History, 4(2). Available at: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58 (Accessed: 29 January 2022).