De Vega, J. M. (2021) “Ang Etika ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang tungo sa Etika ng Katipunan”, TALA: An Online Journal of History, 4(2). Available at: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/59 (Accessed: 29 January 2022).