[1]
R. Javar, “Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban sa mga Saplad ng Diktadurang Marcos”, TALA, vol. 6, no. 1, Jun. 2023.