[1]
S. Gonsang, “Pagtatagpo ng Kasaysayan at Panitikan sa mga Tudtulan ng mga Sinaunang Maguindanaon”, TALA, vol. 6, no. 1, Jun. 2023.