[1]
M. J. . Santos, “Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo”, TALA, vol. 6, no. 1, Jun. 2023.