Javar, R. “Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban Sa Mga Saplad Ng Diktadurang Marcos”. TALA: An Online Journal of History, vol. 6, no. 1, June 2023, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/108.