Gonsang, S. “Pagtatagpo Ng Kasaysayan at Panitikan Sa Mga Tudtulan Ng Mga Sinaunang Maguindanaon”. TALA: An Online Journal of History, vol. 6, no. 1, June 2023, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/115.