Santos, M. J. . “Pagsasa-Filipino Ng Pagtuturo at Pananaliksik Sa Agham Panlipunan: Bahaginan Ng Best Practices Sa Antas Ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo”. TALA: An Online Journal of History, vol. 6, no. 1, June 2023, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/151.