Tugano, A. C. “Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan Sa Mga Pananagisag Sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna”. TALA: An Online Journal of History, vol. 3, no. 2, Dec. 2020, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/44.