Tugano, A. C. “Isang Pag-Uugat Sa Ugnayan Ng Nepal at Pilipinas”. TALA: An Online Journal of History, vol. 4, no. 2, Dec. 2021, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58.