De Vega, J. M. “Ang Etika Ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang Tungo Sa Etika Ng Katipunan”. TALA: An Online Journal of History, vol. 4, no. 2, Dec. 2021, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/59.