Santos, Mark Joseph. “Pagsasa-Filipino Ng Pagtuturo at Pananaliksik Sa Agham Panlipunan: Bahaginan Ng Best Practices Sa Antas Ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo”. TALA: An Online Journal of History 6, no. 1 (June 30, 2023). Accessed December 5, 2023. http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/151.