1.
Santos MJ. Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo. TALA [Internet]. 2023 Jun. 30 [cited 2023 Dec. 5];6(1). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/151