1.
Tugano AC. Ugnayang Tsino’t Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas: Book Review Arriola, Donna Mae N. at Eleanor Marie S. Lim. (2016). Angels and Dragons in the Manila Chinese Cemetery. Nasa Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries, pat. Dr. Grace Barretto-Tesoro, 41-80. Quezon City: The University of the Philippines Press. TALA [Internet]. 2019 Jun. 30 [cited 2023 Dec. 5];2(1). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/25