1.
Tugano AC. Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan sa mga Pananagisag sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna . TALA [Internet]. 2020 Dec. 31 [cited 2022 Nov. 30];3(2). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/44