Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon

Roland Abinal Macawili
Polytechnic University of the Philippines, Manila
macawili_roland@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-7482-2328

Abstrak

Karaniwang itinuturing si Jose Rizal bilang tagapanguna ng paninindigan sa karapatan ng babae sa Asya. Eksplisito itong ipinahayag ng pambansang heroé sa pamamagitan ng kanyang liham sa mga kababaihan ng Malolos. Ang mga prinsipyong isinulong dito ni Rizal, ayon kay Lilia Quindoza-Santiago, ay nagtataglay ng mga implikasyon sa kilusang kababaihan sa bansa. Maliban sa liham na nabanggit, mapagkukunan din ng interpretasyon ang ilang babaeng tauhan ni Rizal sa kanyang mga nobela. Ilang bagay ang dapat itanong: habang kritikal nga si Rizal sa patriarka, saan maitatakda ang hangganan ng kanyang paninindigan tungkol sa kalagayan ng babae sa kolonya? Paano naging bahagi ng kaniyang nasyonalismo ang mga imahenaryong nilikha niya tungkol sa babae?

Susing Salita: Nasyonalismo, kolonyalismo, tatlong-panahunang pagtingin, edukasyon, katawang babae

Abstract

Jose Rizal is commonly considered as the Asian pioneer who advanced principles for women’s rights. They are explicitly expressed by the national hero through his letter to the women of Malolos.  The principles advanced by Rizal, according to Lilia Quidoza-Santiago, have manifested implications to women’s movements in the country. Aside from the letter, some female characters in Rizal’s novels can be sources for interpretation. Some questions must be asked: while Rizal was critical of patriarchy, where lies the limitation of his principles on the condition of women in the colony? How did the imagery he created for women become part of his nationalism? 

Keywords: Nationalism, colonialism, tripartite view, education, women’s body

 

Author’s Bionote 

Si Roland Abinal Macawili ay nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in History sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Kasalukuyan niyang tinatapos ang Master of Arts in Philosophy sa Divine Word Mission Seminary sa Lungsod Quezon.

TALA Vol 3. No. 1 Cover

How to cite:

TALA:An Online Journal of History (October 21, 2021) Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon. Retrieved from http://talakasaysayan.org/portfolio/katawang-babae-at-ang-imahenaryo-ng-nasyon/.
"Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon." TALA:An Online Journal of History - October 21, 2021, http://talakasaysayan.org/portfolio/katawang-babae-at-ang-imahenaryo-ng-nasyon/
TALA:An Online Journal of History June 29, 2020 Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon., viewed October 21, 2021,<http://talakasaysayan.org/portfolio/katawang-babae-at-ang-imahenaryo-ng-nasyon/>
TALA:An Online Journal of History - Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon. [Internet]. [Accessed October 21, 2021]. Available from: http://talakasaysayan.org/portfolio/katawang-babae-at-ang-imahenaryo-ng-nasyon/
"Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon." TALA:An Online Journal of History - Accessed October 21, 2021. http://talakasaysayan.org/portfolio/katawang-babae-at-ang-imahenaryo-ng-nasyon/
"Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon." TALA:An Online Journal of History [Online]. Available: http://talakasaysayan.org/portfolio/katawang-babae-at-ang-imahenaryo-ng-nasyon/. [Accessed: October 21, 2021]