UGNAYANG AUSTRALIA AT PILIPINAS: MGA NATATANGING GUNITA NG DIASPORA AT REBOLUSYONG PILIPINO

Author: Axle Christien Tugano

Email: axle.tugano@upd.edu.ph

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4849-4965

Abstrak

Kapwa nakalatag sa heograpikal, ekonomiko, at kultural na aspekto ng Asya-Pasipiko ang bansang Australia at Pilipinas. Bagama’t kaiba sa kontinenteng kinaroroonan, mababakas pa rin ang dimensiyong nag-uugnay sa dalawang estado ng Pasipiko. Kung uungkati ang kasaysayan, napakatibay ang ugnayang namamagitan sa Australia at Pilipinas sapul pa noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig o ang pagpapalaya sa Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapones nang tumakas tungong Australia sina Pangulong Manuel Quezon at buong pamilya noong Pebrero 19, 1942. Ngunit kung tutuusin, sa ganitong kaganapan at alaala lamang nakapako ang ating kamalayan sa tuwing ginugunita natin ang relasyon ng dalawang bansa. Marami pa ang hindi nabubuksan at nabibigyan ng pansin sa kanilang pinag-isang kasaysayan at direktang ugnayan sa kadahilanang hindi ito napaglalaanan ng tuon at pagpapahalaga sa historiograpiya ng mga Area Studies o disiplinal na pag-aaral ng kasaysayan ng ibayong dagat. Katulad ng ilang mga nauna at pagtatangkang pag-aaral, aambagan ng rebyung ito ang pagpupunla, pagpapahalaga, at pagpapaunlad sa ugnayang kultural mayroon ang Australia at Pilipinas.

Mga Susing Termino: Australia, diaspora, Pilipinas, rebolusyong Pilipino, ugnayan

 

Author’s Bionote

Kasalukuyang tinatapos ang MA Philippines Studies sa Asian Center, University of the Philippines, Diliman. Nakapagturo ng Kasaysayan sa Polytechnic University of the Philippines, Pamantasan ng Lungsod ng Marikina, Our Lady of Fatima University, at Lyceum of the Philippines University.

tala-vol-3-no2-cover

How to cite:

TALA:An Online Journal of History (October 21, 2021) UGNAYANG AUSTRALIA AT PILIPINAS: MGA NATATANGING GUNITA NG DIASPORA AT REBOLUSYONG PILIPINO. Retrieved from http://talakasaysayan.org/portfolio/ugnayang-australia-at-pilipinas-mga-natatanging-gunita-ng-diaspora-at-rebolusyong-pilipino/.
"UGNAYANG AUSTRALIA AT PILIPINAS: MGA NATATANGING GUNITA NG DIASPORA AT REBOLUSYONG PILIPINO." TALA:An Online Journal of History - October 21, 2021, http://talakasaysayan.org/portfolio/ugnayang-australia-at-pilipinas-mga-natatanging-gunita-ng-diaspora-at-rebolusyong-pilipino/
TALA:An Online Journal of History December 30, 2020 UGNAYANG AUSTRALIA AT PILIPINAS: MGA NATATANGING GUNITA NG DIASPORA AT REBOLUSYONG PILIPINO., viewed October 21, 2021,<http://talakasaysayan.org/portfolio/ugnayang-australia-at-pilipinas-mga-natatanging-gunita-ng-diaspora-at-rebolusyong-pilipino/>
TALA:An Online Journal of History - UGNAYANG AUSTRALIA AT PILIPINAS: MGA NATATANGING GUNITA NG DIASPORA AT REBOLUSYONG PILIPINO. [Internet]. [Accessed October 21, 2021]. Available from: http://talakasaysayan.org/portfolio/ugnayang-australia-at-pilipinas-mga-natatanging-gunita-ng-diaspora-at-rebolusyong-pilipino/
"UGNAYANG AUSTRALIA AT PILIPINAS: MGA NATATANGING GUNITA NG DIASPORA AT REBOLUSYONG PILIPINO." TALA:An Online Journal of History - Accessed October 21, 2021. http://talakasaysayan.org/portfolio/ugnayang-australia-at-pilipinas-mga-natatanging-gunita-ng-diaspora-at-rebolusyong-pilipino/
"UGNAYANG AUSTRALIA AT PILIPINAS: MGA NATATANGING GUNITA NG DIASPORA AT REBOLUSYONG PILIPINO." TALA:An Online Journal of History [Online]. Available: http://talakasaysayan.org/portfolio/ugnayang-australia-at-pilipinas-mga-natatanging-gunita-ng-diaspora-at-rebolusyong-pilipino/. [Accessed: October 21, 2021]