Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman Sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya

Author: Axle Christien Tugano

Email: ajtugano1@up.edu.ph

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4849-4965

Abstrak

Mahalagang malaman ang ugnayan o pagkaka-ugnay ng kulturang Pilipino sa mga karatig-bayan nito sa ibayong dagat lalo na sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan mismo ng mga pagkain bilang adbentahe ng akademikong pag-uugnay na ito. Bagama’t sa kabila ng pagiging salat nito, hindi napapansin ang kahalagahan ng pagkain sa kultural at historikal na salik ng lipunan. Sa pagtataya, hindi lumilitaw o interesante man lang sa mga nagpapakadalubhasa sa agham panlipunan ang usaping may kinalaman sa pagkain. Bukod sa mas angkop sa Araling Culinary ang pagdadalumat, limitado ang mga tala na bumabalangkas dito. Kung kaya’t masasabi na ring ambag sa larangan ng kaalaman ang pag-aaral na ito.

Ang pagsusulong na ito ay isang panimulang pagdadalumat sa inter-kultural na ugnayan ng dalawang rehiyon ngunit may iisang kulturang pinag-ugatan. Tila epistemolohikal ang katangian ng pagtatangka ngunit mas kailangang suriin na maaaring umusbong ang pagtalakay sa histokultural na lapit. Kailangang itaya ang hinuhang maaaring bumuo ng makrokosmong dimensiyon sa pagitan ng Pilipinas at karatig nito sa lente ng mga pagkain.

 Layunin ng pag-aaral na ito na magbigay ng preliminaryong kaalaman na mayroong direktang kinalaman sa panlasa, pagkain, at pinauunlad na konsepto ng kalutong bayan. Itinataya ko pa ring malaki ang naging kontribusyon ng aking paglalakbay sa sampung bansa ng Timog Silangang Asya/ASEAN (2014 -2018) upang mabuo sa aking isipan ang pag-uugnay na agarang inihahain at ipinagyayaman bilang isang paksang historikal. 

Mga Susing Salita: kalutong bayan, Timog Silangang Asya, pagkain, ibayong dagat, ugnayan

 

It is quintessential to be acquainted with the complex cultural linkages between a nation and the globalized world— notably, the Philippines as a part of the Southeast Asian Region. The study centers on Filipino cuisine, academization, and its affinities. We may regard the concept of food and the act of partaking in it (i.e., eating) as mundane and ubiquitous in a way. Instead, we must view food and subsistence as a crucial part of cultural and historical inquiry. Some social scientists and scholars dismiss the subject of food as a valuable source of tracing cultural and historical roots. Some people usually regard the recognition and intellectualization of food to Culinary Studies, but it is deemed limited. Truth be told, few to no literature sources reveres food and its role as significant in political, historical, and cultural discourse.

This paper paves the way towards the intercultural relationship between the two regions, albeit clinging to unified cultural roots. Moreover, it may be interpreted as epistemological; nevertheless, it is essential to analyze food, subsistence, and diet through the lens of cultural history. The study can be defined the significance of Philippine cuisine in the Southeast Asian region’s macrocosmic space of food diversity.

Consequently, the paper intends to present preliminary knowledge and investigation on the direct relationship between taste (aesthetics), food, and the expansion of the local concept of Kalutong Bayan. The researcher assumes that the contribution of his in-depth travels within the ten (10) countries across Southeast Asia (ASEAN) (2014-2018) led him to form potential linkages between what is being produced, served, and consumed may be considered vital in ascertaining historical roots of the Philippines and the entire region.

Keywords: Kalutong Bayan, Southeast Asia, Food, Overseas, Relationship

 

Author’s Bionote

Kasalukuyang Guro ng Kasaysayan sa University of the Philippines Los Baños, Laguna. Nagtapos ng AB History sa PUP bilang Batch Valedictorian (magna cum laude). Tinatapos ang digring MA Philippine Studies sa Asian Center, University of the Philippines Diliman. Nakapaglimbag ng mga artikulo sa mga refiradong dyornal katulad ng Saliksik E-Journal (2017), Tala: An Online Journal of History (2018, 2019, 2020, 2021), Katipunan Journal (2020), Bagong Kasaysayan (BAKAS) (2019), Alternatibong Tahanan ng mga Akda at Gawang Nasaliksik (ATAGAN) (2019), Dalumat E-Journal (2021), ADHIKA ng Pilipinas at National Commission for Culture and the Arts (2021), at marami pang iba. Patnugot ng Martes sa Escaler: Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus Salazar (2019). Ang kanyang interes sa pananaliksik ay pumapatungkol sa Kasaysayang Kolonyal ng Pilipinas, Ugnayan ng Pilipinas at Ibayong Dagat, Araling Diaspora, at Lokal na Kasaysayan. Ilan sa mga naging pag-aaral ay kanyang binasa sa Jakarta, Indonesia at University of Lisbon, Portugal. Nakapagturo ito sa Polytechnic University of the Philippines, Pamantasan ng Lunsod ng Marikina, Our Lady of Fatima University, at Lyceum of the Philippines University.

AXLE CHRISTIEN TUGANO obtained his degree in History (magna cum laude) from the Polytechnic University of the Philippines in 2015 and is now finishing his MA Philippine Studies Program at the University of the Philippines Diliman. He is a History Faculty Member of the Department of Social Sciences, University of the Philippines Los Baños, Laguna.

How to cite:

TALA:An Online Journal of History (October 21, 2021) Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman Sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya. Retrieved from http://talakasaysayan.org/portfolio/vol4_no1_1_tugano_june2021/.
"Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman Sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya." TALA:An Online Journal of History - October 21, 2021, http://talakasaysayan.org/portfolio/vol4_no1_1_tugano_june2021/
TALA:An Online Journal of History June 27, 2021 Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman Sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya., viewed October 21, 2021,<http://talakasaysayan.org/portfolio/vol4_no1_1_tugano_june2021/>
TALA:An Online Journal of History - Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman Sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya. [Internet]. [Accessed October 21, 2021]. Available from: http://talakasaysayan.org/portfolio/vol4_no1_1_tugano_june2021/
"Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman Sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya." TALA:An Online Journal of History - Accessed October 21, 2021. http://talakasaysayan.org/portfolio/vol4_no1_1_tugano_june2021/
"Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman Sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya." TALA:An Online Journal of History [Online]. Available: http://talakasaysayan.org/portfolio/vol4_no1_1_tugano_june2021/. [Accessed: October 21, 2021]