Ang Historiograpiyang Third Way at ang Tugon ng Pantayong Pananaw: Isang Kritikal na Pagbasa sa Historiograpiya ni Resil Mojares

Book Review Mojares, Resil B. Interrogations in Philippine Cultural History: The Ateneo de Manila Lectures. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2017.

Authors

Keywords:

Resil Mojares, historiograpiyang Third Way, Pantayong Pananaw, nasyonalistang historiograpiya, kolonyal na historiograpiya, Third Way historiography, nationalist historiography, colonial historiography

Abstract

Ang panunuring-aklat na ito ay interogasyon sa isang partikular na aspekto ng historiograpiya ni Resil Mojares. Sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang Interrogations in Philippine Cultural History bilang isang ehemplong tekstong historiograpikal, inilalatag ng panunuring-aklat na ito ang suhestiyon na mula sa punto-de-bista ng Pantayong Pananaw ay maituturing na malapit ang pagkakahawig ng historiograpiya ni Mojares sa balangkas pangkaisipan ng historiograpiyang Third Way. Binibigyang-tuon dito ang manaka-nakang puna ni Mojares sa tinatawag niyang “ethnonationalism”, na ang isa sa pinakamaunlad na anyo sa kasalukuyan ay ang Pantayong Pananaw. Nagtangka rin na maghain sa panunuring-aklat na ito ng kritika ng Pantayong Pananaw sa historiograpiyang Third Way, sa pamamagitan ng pagtugon sa mga punto ni Mojares.

 

 

This book review is an interrogation of a particular aspect of Resil Mojares’ historiography. Through a reading of his Interrogations in Philippine Cultural History as a sample historiographical text, this review offers the suggestion that from the point of view of Pantayong Pananaw, the historiography of Mojares can be regarded as closely resembling the framework of Third Way historiography. Emphasis is given to Mojares’ critique of what he dubbed as “ethnonationalism”, of which one of the most advanced form in the present is Pantayong Pananaw. This review also tried to provide Pantayong Pananaw’s critique of Third Way historiography by responding to some of Mojares’ contentions.

Author Biography

Mark Joseph Pascua Santos, Centro Escolar University

Si Mark Joseph Pascua Santos ay nagtapos ng Bachelor of Arts in History, cum laude (2015) at Postbaccalaureate in Teacher Education (2017) sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, at Master of Divinity (2021) sa Manila Theological College. Nakapaglathala siya ng ilang artikulo at panunuring-aklat sa mga akademikong dyornal tulad ng Saliksik E-Journal, Tala Kasaysayan, Dalumat, at Historical Bulletin. May-akda siya ng aklat na 19 REBYU KONTRA COVID-19: Kalipunan ng mga Panunuring-aklat sa Agham Panlipunan, Teolohiya, at Panitikan. Patnugot din siya ng Martes sa Escaler at Martes sa Escaler II, na kalipunan ng mga talakayan ni Zeus Salazar ukol sa metodolohiyang pangkasaysayan at pilosopiya ng kasaysayan. Nakasentro ang interes ng kanyang pananaliksik sa indigenization movements o mga kilusang Pilipinisasyon sa akademya tulad ng Pantayong Pananaw at Teolohiyang Pilipino. Nagturo siya sa PUP Department of History mula 2016 hanggang 2019. Kasalukuyang Instruktor si Santos sa Department of Social Sciences and Humanities ng Centro Escolar University.

 

Mark Joseph Pascua Santos finished his Bachelor of Arts in History, cum laude (2015) and Postbaccalaureate in Teacher Education (2017) in the Polytechnic University of the Philippines, and Master of Divinity (2021) in Manila Theological College. He has published some articles and book reviews in academic journals such as Saliksik E-Journal, Tala Kasaysayan, Dalumat, and Historical Bulletin. He is the author of the book 19 REBYU KONTRA COVID-19: Kalipunan ng mga Panunuring-aklat sa Agham Panlipunan, Teolohiya, at Panitikan. He is also the editor of Martes sa Escaler and Martes sa Escaler II, which consist of Zeus Salazar’s discussions on historical methodology and philosophy of history. His research is focused on indigenization or Filipinization movements in the academe like Pantayong Pananaw and Teolohiyang Pilipino. He taught at PUP Department of History from 2016 to 2019. He is currently an Instructor in the Department of Social Sciences and Humanities of Centro Escolar University. 

Downloads

Published

2021-06-27

How to Cite

Santos, M. J. “ 2017”. TALA: An Online Journal of History, vol. 4, no. 1, June 2021, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/53.