Isang Pag-Uugat sa Ugnayan ng Nepal at Pilipinas

Authors

Keywords:

Nepal, Pilipinas, ugnayan, Timog Asya, Timog Silangang Asya, Philippines, Relations, Diplomacy, Intercultural Relations, South Asia, Southeast Asia

Abstract

Interesanteng mabigyan ng pagpapahalaga, pag-uugat, at pag-aralan ang ibang pamayanan at kabihasnang nasa labas ng Pilipinas. Isa itong epistemolohikong pagbubuo ng makabuluhang pananaw upang maunawaan ang iba’t ibang ugnayan at pagkakaugnay-ugnay ng Pilipinas sa ibang bayan. Layunin ng artikulong ito na itampok ang panimulang pagtatangkang pag-ugnayin ang dalawang bansa – Nepal at Pilipinas. Sa unang sipat, mukhang limitado ang matatalisod na kaalaman. Bukod sa heograpikal na pagkakaiba – nasa Timog Asya ang nauna samantalang nasa Timog Silangang Asya ang huli, bibihirang mabasa ang Kasaysayan ng Nepal sa talastasang Pilipino. Kaya’t aambagan ng pag-aaral na ito ang nasabing puwang. Sa artikulong ito, Matatalakay ang ugnayan ng Nepal at Pilipinas sa sinaunang kasaysayan, kalakalan, diplomasya, at migrasyon. Bukod pa rito, maipapamalas ang isang pagsipi sa naging personal na karanasan ng may-akda sa bansang Nepal at kung paano nito tiningnan ang dalumat ng pagkakawanggawa. Liban sa pag-aambag ng literaturang may kaugnayan sa paksa, ito rin ay upang hanapin at ugatin ang kahalagahan ng Nepal sa Pilipinas at ang lugar ng Pilipinas sa Nepal.


This paper intends to explore the significance of Philippine society, culture, and interactions in today's multicultural and globalized world. As an epistemological approach, it aims to present an informative point of view on the Philippines' multifaceted relationships with other nation-states and cultural communities. Further, the paper seeks to present a preliminary analysis to introduce the two countries - Nepal and the Philippines - and their burgeoning and thriving diplomatic and cultural linkages. Because of the vast geographical, cultural, and political differences between the two countries: Nepal is situated in South Asia and the Philippines in Southeast Asia. The paper clings to the admittance that a limited extensive literature probes into the two nation-states. Nepal and the Philippines are rarely associated with historical parallelism, global trade, diplomatic ties, and migration. In addition to providing macro-perspectives and drawing from the literature of existing Nepal-Philippine relationships, the paper shares in-person narratives of the author during his brief stay in Nepal. Thereby providing a glimpse of how a Filipino perceives the Nepalese worldview. In view of this, the paper aims to expand the existing knowledge on depicting and analyzing the role of Nepal in the Philippines and the significance of the Philippines in Nepal.

Author Biography

Axle Christien Tugano, University of the Philippines Los Baños

Kasalukuyang Guro ng Kasaysayan sa Division of History, University of the Philippines Los Baños, Laguna. Tinatapos ang digring MA Philippine Studies sa Asian Center, University of the Philippines Diliman. Nakapaglimbag ng mga artikulo sa mga refiradong dyornal sa Diliman Review, Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature, at Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia ng University of the Philippines Diliman; Katipunan Journal ng Ateneo de Manila University, Dalumat Journal ng De La Salle University, Tala Kasaysayan Journal at Hasaan Journal ng University of Santo Tomas, Saliksik Journal ng Bagong Kasaysayan, Kawing Journal ng Pambansang Samahan ng Linggwistika at Literaturang Filipino, at ilang mga pag-aaral na inilathala ng ATAGAN Tayabas at ADHIKA ng Pilipinas at National Commission for Culture and the Arts at marami pang iba. Nitong taon, natanggap niya ang karangalan bilang "Sanaysay ng Taon 2021 - Ikatlong Gantimpala" na iginawad ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

Tugano, A. C. “Isang Pag-Uugat Sa Ugnayan Ng Nepal at Pilipinas”. TALA: An Online Journal of History, vol. 4, no. 2, Dec. 2021, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58.